آموزش جمله سازی با کلمات نامرتب در کلاس خانم تقی زاده

در ابتدای دوره ی دبستان که هدف اصلی آن آموزش خواندن ونوشتن فارسی پایه است ، در کنار درسهای فارسی (خواندن ) واملا ،درسی با نام (( جمله نویسی )) وجود دارد.هدف از ارائه این درس ایجاد توانایی اولیه نوشتن غیر فعال ( رو نویسی ) و آموزش نوشتن نیمه فعال (املا ) به مرحله آموزش نوشتن فعال یا خلاق می رسیم. در این مرحله که با درس جمله سا زی آغاز می شود وبا درس انشا ادامه می یابد دانش آموزان به این مهارت دست می یابند که پیامهای خود را به صورت فرایند سخن نوشتاری ، تولید و به مخاطب فرضی یا واقعی ارا ئه نمایند.  جمله سازی در واقع مقدمه است برای آماده سازی دا نش آموزان در درس انشا در جمله سازی است که دانش آموزان می توانند اولین تجربیات خلا قیت نوشتاری را کسب کنند ؛ 

روز دوشنبه 1 آذر ماه 1400 سرکار خانم نیکخواه معلم پایه اول جهت تقویت جمله سازی ،  تعدادی کارت کلمه نامرتب به دانش آموزان دادند تا آنها با آن کلمات جمله بسازند و این کار باعث تقویت جمله سازی دانش آموزان گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20