نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

یسنا نوروزی
یسنا نوروزی نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : سوم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
پردیس سادات موسوی کیا
پردیس سادات موسوی کیا نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : چهارم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
حانیه یوسفی
حانیه یوسفی نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : چهارم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
ستایش سمیعی
ستایش سمیعی نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : پنجم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
رها شهیدی
رها شهیدی پانزدهمین یادواره کودک و محرم پایه تحصیلی : سوم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استان
ضحا ذباح
ضحا ذباح نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : پنجم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
ثمین شجیعی
ثمین شجیعی پانزدهمین یادواره کودک و محرم پایه تحصیلی : اول شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استان
مهدیه تاجی
مهدیه تاجی نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : پنجم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
درسا شیبانی
درسا شیبانی نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : اول شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
ریحانه زارع
ریحانه زارع نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : ششم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
مهدیس مرتضی نیا
مهدیس مرتضی نیا نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : دوم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی
زهرا ابدرم
زهرا ابدرم نهمین دوره مسابقات قرآنی پرتو نور پایه تحصیلی : ششم شهر : تربت حیدریه رتبه : برتر استانی