معرفی پرسنل

 • مهناز زنگنه

  مهناز زنگنه

  لیسانس آموزش ابتدایی مدیریت
 • اشرف نائب

  اشرف نائب

  فوق لیسانس ادبیات معاون آموزشی
 • فاطمه کاظمی قرائی

  فاطمه کاظمی قرائی

  لیسانس آموزش ابتدایی مشاوره
 • معصومه طاهری

  معصومه طاهری

  لیسانس علوم اجتماعی معاون پرورشی
 • مهناز خادمی

  مهناز خادمی

  دیپلم ادبیات معاون آموزشی
 • طیبه بلبل زاده

  طیبه بلبل زاده

  فوق دیپلم بهداشت مدارس مربی بهداشت
 • عصمت کته

  عصمت کته

  راهنمایی خدمات
 • مهدیه خانی

  مهدیه خانی

  لیسانس مهندسی تکنولوژی معاون اجرایی
 • رفعت اسمعیلی

  رفعت اسمعیلی

  فوق دیپلم مدیریت معاون آموزشی
 • سیده فهیمه سلطان زاده

  سیده فهیمه سلطان زاده

  فوق دیپلم حسابداری معاون امور مالی