معرفی پرسنل

 • عصمت کته

  عصمت کته

  راهنمایی خدمات
 • زهره محبی

  زهره محبی

  فوق دیپلم مربی بهداشت
 • مهدیه خانی

  مهدیه خانی

  لیسانس معاون اجرایی
 • رفعت اسمعیلی

  رفعت اسمعیلی

  فوق دیپلم معاون آموزشی
 • سیده فهیمه سلطان زاده

  سیده فهیمه سلطان زاده

  فوق دیپلم معاون امور مالی
 • سمیرا میرعلمی

  سمیرا میرعلمی

  فوق دیپلم معاون فناوری
 • منیر اسدیان

  منیر اسدیان

  دیپلم معاون آموزشی
 • میترا مستقیمی

  میترا مستقیمی

  فوق دیپلم مدیریت