معرفی پرسنل

 • اشرف نائب

  اشرف نائب

  لیسانس معاون آموزشی
 • معصومه طاهری

  معصومه طاهری

  لیسانس معاون پرورشی
 • طیبه فخاریان

  طیبه فخاریان

  لیسانس معاون آموزشی
 • مهناز زنگنه

  مهناز زنگنه

  لیسانس مدیریت
 • مهناز خادمی

  مهناز خادمی

  لیسانس معاون آموزشی
 • فاطمه بلبل زاده

  فاطمه بلبل زاده

  لیسانس مربی بهداشت
 • عصمت کته

  عصمت کته

  راهنمایی خدمات
 • مهدیه خانی

  مهدیه خانی

  لیسانس معاون اجرایی
 • رفعت اسمعیلی

  رفعت اسمعیلی

  فوق دیپلم معاون آموزشی
 • سیده فهیمه سلطان زاده

  سیده فهیمه سلطان زاده

  فوق دیپلم معاون امور مالی